• ++32 2 518 18 18

Terms & Conditions

Version Française - Conditions générales
Nederlandse versie - Algemene voorwaarden
BVP-SBP Algemene voorwaarden
 
Belgische Vereniging voor Pneumologie (BVP- SBP)
 
ARTIKEL 1 VOORAFGAANDE BEPALINGEN
1.1. De VZW: de vereniging zonder winstoogmerk BVP-SBP, met maatschappelijke zetel te
1050 Brussel, Eendrachtstraat 56, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen
onder het nummer 0477129835, opgericht op 11 april 2002.
1.2. Een “lid”: een natuurlijke persoon houder van het diploma van dokter in de geneeskunde
of houder van een diploma van master in de biologie, licentie/doctoraat in de farmacie,
licentie/doctoraat in de fysiotherapie of licentie/doctoraat in de lichamelijke opvoeding, nietmedische
doctor (PhD), en wiens aanvraag tot lidmaatschap van de VZW werd aanvaard.
1.3. Artikel 3 van de statuten van de VZW bepaalt de doelstellingen:
“Het doel van de vereniging omvat elke handeling die betrekking heeft op de
bestudering en de verspreiding van wetenschappelijke kennis (medische, paramedische,
farmaceutische, onderzoekkennis,...) die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
met het ademhalingsstelsel.
Haar doelstellingen zijn onder meer als volgt:
- Bevordering van fundamenteel en klinisch onderzoek op het vlak van de
pneumologie; verzameling, evaluatie en verspreiding van wetenschappelijke kennis
die verband houdt met hygiëne en ademhalingsaandoeningen;
- Aanmoediging en ondersteuning van continue opleiding op het vlak van de
pneumologie;
- Aanmoediging en organisatie van de onderlinge toenadering tussen artsen,
onderzoekers en, meer algemeen, alle wetenschappers die in de sector actief zijn;
- Op algemene wijze, ondersteuning en bevordering van de pneumologie als medisch
specialisme;
- Instandhouding en ontwikkeling van de relaties met de bevoegde openbare
overheden.”
De VZW levert, met het oog op het bereiken van de bovenstaande doelstellingen, diensten
waaronder het organiseren van wetenschappelijke activiteiten op het vlak van de
pneumologie, zoals vormingen, vergaderingen, meetings, congressen, enzoverder, evenals het
organiseren, bevorderen, aanmoedigen en/of ondersteunen van de deelname door een lid aan
door de VZW of door een derde georganiseerde wetenschappelijke activiteiten op het vlak
van de pneumologie (hierna: “de Diensten”).
ARTIKEL 2 TOEPASSINGSGEBIED EN AFWIJKINGEN
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten geleverd door de VZW
die, behoudens uitzondering, uitsluitend zijn voorbehouden voor de leden die voor het
lopende boekjaar hun bijdrage bij de BVP-SBP hebben betaald.
Enkel bij wijze van uitzondering kan de VZW aan een niet-lid de toestemming geven om
gebruik te maken van de Diensten. De beslissing daartoe valt onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de VZW na, in voorkomend geval, het niet-lid te
hebben gehoord. Tegen de weigering van de Raad van Bestuur kan niet in beroep worden
gegaan.
Als de Raad van Bestuur toestemming verleent, zijn de bepalingen van deze algemene
voorwaarden, die in beginsel voor leden gelden, integraal van toepassing.
Enkel wanneer deze algemene voorwaarden een andersluidende bepaling voor niet-leden
bevatten (zoals bijvoorbeeld artikel 6.3), dan geldt vanzelfsprekend deze andersluidende
bepaling.
2.2. Door het louter beroep doen op een Dienst aanvaardt elk lid, evenals elk niet-lid dat
daartoe de toestemming kreeg, automatisch deze algemene voorwaarden.
2.3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en tegenstelbaar aan de
VZW voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd zijn door de VZW, zelfs als ze
zouden voorkomen in documenten afkomstig van het lid of van vertegenwoordigers van de
VZW. In geval van dergelijke schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen afwijking blijven
echter alle andere punten van deze algemene voorwaarden waarvoor niet schriftelijk en
uitdrukkelijk een afwijking werd verleend onverminderd van toepassing.
ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, INSCHRIJVINGEN EN BESTELLINGEN
3.1. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, gelden aanbiedingen enkel bij wijze van inlichting.
Ze kunnen per brief worden meegedeeld of op de website worden weergegeven. Ze staan
open voor de leden die hun bijdrage hebben betaald, na invoering van hun persoonlijk
wachtwoord.
3.2. Een inschrijving of bestelling door een lid voor/van een Dienst kan dus de inschrijving of
bestelling inhouden voor/van een door de VZW georganiseerde wetenschappelijke activiteit
op het vlak van de pneumologie, evenals de inschrijving of bestelling voor/van een door een
derde georganiseerde wetenschappelijke activiteit op het vlak van de pneumologie waarvan de
VZW de deelname eraan organiseert, bevordert, aanmoedigt en/of ondersteunt.
Een inschrijving of een bestelling door een lid voor/van een Dienst wordt pas in overweging
genomen na instemming door het lid met de voorwaarden van de VZW (vakje aan te kruisen
bij reservatie).
3.3. Een inschrijving of bestelling wordt bevestigd en gevalideerd na betaling door het lid of
in geval van meerdere inschrijvingen, door de betalende instelling, van het verschuldigde
bedrag. De betaling van een voorschot of aanbetaling houdt geen geldige inschrijving of
bestelling in, behoudens uitdrukkelijk overeengekomen uitzondering.
3.4. Na ontvangst van de betaling wordt een schriftelijke bevestiging van de inschrijving of
bestelling verstuurd via e-mail naar het door het lid zelf daartoe opgegeven e-mailadres.
Adreswijzigingen dienen schriftelijk aan de VZW of aan een door haar aangewezen derde te
worden gemeld.
3.5. Een factuur ‘voor voldaan’ kan worden opgesteld op naam van het lid of desgevallend de
betalende instelling als die daar op het moment van de reservatie uitdrukkelijk om gevraagd
heeft.
3.6. Het programma en het tijdschema van de Dienst waarvoor werd ingeschreven of die werd
besteld, worden met de bevestiging meegestuurd.
3.7. Een inschrijving of bestelling geplaatst door een lid is op naam en kan niet worden
overgedragen ten gunste van een andere persoon, lid of niet-lid.
3.8. In geval van meerdere inschrijvingen of bestellingen tegelijk (door bijvoorbeeld een
(ziekenhuis)instelling) moet de namenlijst van de betrokken leden worden meegedeeld, zodat
kan worden gecontroleerd of hun ledenbijdrage werd betaald.
ARTIKEL 4 BESCHIKBAARHEID
4.1. Bij Diensten die enkel beschikbaar zijn voor een beperkt aantal plaatsen worden de
plaatsen gereserveerd op basis van de ontvangst van de betalingen. Er wordt geen rekening
gehouden met reservaties die niet gevolgd worden door een betaling.
4.2. In geval van betwisting geldt de betalingsdatum als criterium.
4.3. Elke klacht op grond van vermeende onjuistheden in de bevestiging van inschrijving of
bestelling voor/van een Dienst moet, op straffe van onontvankelijkheid, binnen acht dagen na
de bevestiging van de inschrijving of bestelling bij de VZW aankomen.
ARTIKEL 5 PRIJS
5.1. De prijs van een Dienst kan verschillen al naargelang de hoedanigheid van het lid.
De prijzen zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur en zijn niet voor onderhandeling
vatbaar.
In geval van inschrijving voor/bestelling van eenzelfde Dienst voor meerdere leden tegelijk is
de te betalen prijs gelijk aan het bedrag dat verschuldigd is voor een individuele
inschrijving/bestelling vermenigvuldigd met het aantal inschrijvingen/bestellingen. Er worden
geen groepskortingen toegekend.
5.2. In het geval dat, gedurende de periode tussen de inschrijving/bestelling en de bevestiging
van de inschrijving/bestelling, de prijzen zouden stijgen ten gevolge van wijzigingen van de
valutakoers of loonsverhogingen, ten gevolge van een door de organiserende derde
doorgevoerde prijsstijging of ten gevolge van om het even welke maatregel van algemene
aard getroffen door nationale of buitenlandse overheden, heeft de VZW het recht deze
verhoging door te rekenen aan het lid voor zover dit niet resulteert in een verhoging van meer
dan 20 % ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Als de stijging groter is,
heeft het lid de mogelijkheid om zijn inschrijving/bestelling te annuleren. In dat geval wordt
de desgevallend reeds betaalde prijs integraal terugbetaald aan het lid, zonder dat het lid
echter aanspraak kan maken op enige vorm van schadeloosstelling.
5.3. In de veronderstelling dat een niet-lid, bij wijze van strikte uitzondering, gemachtigd zou
zijn om zich in te schrijven voor een Dienst of om een Dienst te bestellen, kan een prijs
worden gevraagd die tot 300 % hoger ligt dan de prijs die aan de leden wordt gevraagd die in
orde zijn met hun bijdrage.
ARTIKEL 6 BETALING
Inschrijvingen worden elektronisch betaald, via de website, of via een papieren
overschrijving.
De elektronische betalingen worden beveiligd door Ingenico BVBA. Credit- en debetkaarten
worden aanvaard.
ARTIKEL 7 WANBETALING
7.1. Behoudens uitzonderingen moet de betaling gebeuren op het moment van de inschrijving
of bestelling. In de veronderstelling dat het zou worden toegestaan om een betaling gespreid
uit te voeren, zal op elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag van rechtswege een
jaarlijkse interest worden toegepast van 8 %.
7.2. Daarnaast zal elk verschuldigd bedrag dat niet binnen vijftien dagen na de aangetekende
verzending van een ingebrekestelling is betaald van rechtswege worden verhoogd met 10 %,
met een minimum van € 50,00 om de buitengerechtelijke inningskosten te dekken en dit
onverminderd de eventuele gerechts- en procedurekosten.
ARTIKEL 8 ANNULERING EN TERUGBETALING
8.1. Elk lid heeft het recht om zijn inschrijving of bestelling voor een bepaalde
wetenschappelijke activiteit die de VZW via haar Diensten zelf organiseert of waarvan de
VZW de deelname eraan via haar Diensten organiseert, bevordert, aanmoedigt en/of
ondersteunt schriftelijk te annuleren. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of
niet verschijnen om welke reden dan ook, behoudens overmacht.
Annuleren gebeurt onder de volgende voorwaarden:
- een inschrijving of bestelling kan op meer dan 15 werkdagen vóór het begin van de
wetenschappelijke activiteit worden geannuleerd zonder rechtvaardiging, noch kosten,
behoudens administratiekosten ten bedrage van 3 % van de prijs van de inschrijving. In dat
geval wordt de reeds betaalde prijs terugbetaald, behoudens dus de 3% administratiekosten.
Daartoe worden de administratiekosten die werden betaald bij de elektronische
overschrijving ingehouden bij de terugbetaling Als de betaling via een papieren
overschrijving werd uitgevoerd, wordt 3% van het betaalde bedrag bij de terugbetaling
ingehouden om de administratieve kosten te dekken;
- bij een annulering van een inschrijving of bestelling tussen 10 en 15 werkdagen vóór het
begin van de wetenschappelijke activiteit wordt 50 % van het betaalde bedrag terugbetaald,
na inhouding van de administratieve kosten, zoals hierboven uiteengezet;
- bij een annulering van een inschrijving of bestelling op minder dan 10 werkdagen vóór het
begin van de wetenschappelijke activiteit wordt geen enkele terugbetaling uitgevoerd, tenzij
ze gerechtvaardigd is door ernstige medische redenen of overlijden. In voorkomend geval is
de terugbetaling beperkt tot 50 % van de betaalde prijs, na inhouding van de administratieve
kosten zoals hierboven uiteengezet. De Raad van Bestuur oordeelt op soevereine wijze of de
ingeroepen redenen recht geven op een terugbetaling.
8.2. Vragen tot terugbetaling moeten schriftelijk, en in voorkomend geval vergezeld van de
rechtvaardigingsstukken, worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de VZW met
kopie via e-mail aan het secretariaat en de penningmeester.
8.3. Het zonder voorafgaande verwittiging niet bijwonen van een wetenschappelijke activiteit
geeft geen recht op terugbetaling.
ARTIKEL 9 OPSCHORTING/ONTBINDING
Bij niet-betaling van vervallen bedragen is de VZW gerechtigd om zonder ingebrekestelling de
bestaande inschrijvingen/bestellingen op te schorten.
ARTIKEL 10 VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID – OVERMACHT
10.1. De VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen of annuleringen op het
laatste ogenblik van wetenschappelijke activiteiten die zij via haar Diensten zelf organiseert
of waarvan de VZW de deelname eraan via haar Diensten organiseert, bevordert, aanmoedigt
en/of ondersteunt, noch voor de afwezigheid van een of meer sprekers, noch voor enig ander
geval van overmacht.
10.2. De VZW behoudt zich het recht voor Diensten te annuleren als er onvoldoende
deelnemers zijn of in geval van overmacht, zoals (maar niet beperkt tot) gevallen van verlof,
staking, oorlog, oproer, overstroming, brand, vorst, transportproblemen, machineongeval,
lock-out of enig ander geval dat het nakomen van de verplichtingen van de VZW verhindert
of bemoeilijkt.
10.3. In geen enkel geval brengt de annulering van de Dienst waartoe besloten wordt in een
van de in artikel 11.2 genoemde gevallen een recht op schadevergoeding mee in hoofde van
het lid; deze kan slechts aanspraak maken op de terugbetaling van het bij de inschrijving
betaalde bedrag.
ARTIKEL 11 BEWIJS VAN DEELNAME
Voor de leden die hebben deelgenomen aan een geaccrediteerde medisch-wetenschappelijke
activiteit wordt hun elektronisch dossier bij het RIZIV hiervoor aangevuld.
ARTIKEL 12 PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die bij een inschrijving of bestelling worden doorgegeven, worden
verwerkt in overeenstemming met de bepaling van de Wet van 8 december 1992 betreffende
de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten.
Ze worden als vertrouwelijk behandeld en worden in geen geval aan derden meegedeeld,
ongeacht of deze derde de sponsor of organisator van een activiteit of een ander lid betreft.
ARTIKEL 13 INTELLECTUELE RECHTEN
Noch de inschrijving/bestelling van, noch de deelname aan een Dienst, doen in hoofde van het
lid een recht ontstaan op de overname of verspreiding van de inhoud of vorm van de Dienst of
van de wetenschappelijke activiteit die de VZW via haar Diensten zelf organiseert of waarvan
de VZW de deelname eraan via haar Diensten organiseert, bevordert, aanmoedigt en/of
ondersteunt.
ARTIKEL 14 SPONSORING
Iedere activiteit kan worden gesponsord door een partner. Voor de daartoe betaalde bedragen
wordt een factuur opgesteld met toepassing van de BTW.
ARTIKEL 15 AFWEZIGHEID VAN VERZAKING
Noch het feit dat de VZW een van de rechten die in deze algemene voorwaarden zijn
opgenomen niet heeft uitgeoefend, noch het feit dat de VZW geen strikte toepassing van een
in de algemene voorwaarden vermeld(e) verplichting of beding heeft geëist, vormt een
verzaking in hoofde van de VZW om nadien de toepassing van deze rechten, verplichtingen,
bedingen of voorwaarden te eisen.
De eventuele nietigverklaring, ongeldigheid of schrapping van één of meerdere bepalingen
van deze algemene voorwaarden, doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden. Deze overige bepalingen blijven dan onverminderd van
toepassing.
ARTIKEL 16 BEVOEGDHEIDSBEDING
Iedere rechtstreekse en onrechtstreekse betwisting aangaande de interpretatie en/of de
uitvoering van deze algemene voorwaarden wordt geregeld door het Belgisch recht.
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.
 

Conditions générales

Société Belge de Pneumologie (SBP)

 

 

Article 1         Conditions préalables

 

1.1. L’asbl : l’association sans but lucratif BVP-SBP, avec siège social à 1050 Bruxelles, rue de la Concord 56, inscrit auprès du Banque Carrefour des Entreprises avec le numéro 0477129835, constitué le 11 avril 2002.  

1.2. Un « membre » : une personne physique en possession d’un diplôme de docteur en médecine ou d’un diplôme de master en biologie, licence/doctorat en pharmacie, licence/doctorat en physiothérapie ou licence/doctorat en éducation physique, docteur non-médical (PhD) et dont la demande pour être membre de l’asbl a été acceptée.

1.3. L’article 3 des statuts de l’asbl définit les objectifs :

L’association a pour objet toute action ayant trait à l’étude et à la propagation des connaissances scientifiques (médicales, paramédicales, pharmaceutiques, recherches,….) touchant directement ou indirectement au système respiratoire.

Elle a ainsi entre autres objectifs :

 • De promouvoir la recherche fondamentale et clinique en pneumologie :

 • De recueillir, évaluer, et propager les connaissances scientifiques touchant à l’hygiène et aux affections respiratoires ;

 • D’encourager et de soutenir la formation continue en pneumologie;

 • D’encourager et d’organiser le rapprochement des médecins, chercheurs et, plus généralement, tous scientifiques, actifs dans le secteur ;

 • D’une manière générale, de soutenir et de promouvoir la pneumologie en tant que spécialité médicale ;

 • De maintenir et de développer des relations avec les autorités publiques compétentes.

   

L’asbl livre, dans l’objectif d’atteindre les objectifs précités, des services, entre autres l’organisation d’activités scientifiques dans le domaine respiratoire, comme des formations, réunions, meetings et congrès, etc…, ainsi que l’organisation, l’encouragement et le soutien de la participation d’un membre à des activités scientifiques dans le domaine respiratoire, organisées par l’asbl ou par une autre organisation (ci-après « les Services »).

 

Article 2  Application et dérogations

 

2.1. Les présentes conditions s'appliquent aux Services délivré par l’asbl qui, sauf exception, sont réservés uniquement aux membres qui ont payé leur cotisation à la BVP-SBP pour l’année courante en cours.

 

Uniquement  de façon exceptionnelle l’asbl peut donner son accord à un non-membre pour utiliser les Services.  Cette décision est de la compétence uniquement du Conseil d’Administration de l’asbl, après, le cas échéant, avoir entendu le non-membre.  On ne peut pas aller en appel contre le refus du Conseil d’Administration.

Si le Conseil d’Administration donne son accord, les stipulations des conditions générales, qui en principe sont valables pour les membres, sont intégralement d’application.

Seulement si ces conditions générales comportent une condition différente pour des non-membres (comme p.e. l’article 6.3), c’est la condition différente qui est valable.

 

2.2.  En faisant appel à un des Services, le membre, ainsi que chaque non-membre qui a reçu l’accord, accepte automatiquement ces conditions générales.

 

2.3.Des dérogations sur les conditions générales sont uniquement valable et opposable à l’asbl pour autant qu’ils sont confirmé par écrit et explicitement par l’asbl, même s’ils se trouvent dans des documents provenant du membre ou de représentants de l’asbl.  En cas d’une telle dérogation écrite et convenue explicitement, tous les autres points des conditions générales pour lesquels il n’y a pas de dérogation écrite et explicite, restent d’application.

 

 

Article 3   Offres, inscriptions et commandes

 

3.1.Sauf stipulation écrite différente, les offres ne valent qu'à titre de simple renseignement

Elles peuvent être faites par courrier écrit ou être présentées sur le site Internet.

Elles sont accessibles aux membres en ordre de cotisation, après introduction de leur mot de passe personnel.

 

3.2.  Une inscription ou demande par un membre pour un Service peut donc contenir l’inscription ou la commande d’une activité scientifique organisé par l’Asbl dans le domaine de la pneumologie, ainsi que l’inscription ou la commande d’une activité scientifique organisée par un tiers dans le domaine de la pneumologie pour laquelle l’asbl organise, encourage ou soutient la participation.

Une inscription ou une commande par un membre pour un Service est pris en compte après accord du membre avec les conditions générales de l’asbl (cocher la case à la réservation).

 

3.3. Une inscription ou une commande est confirmée et validée après paiement par le membre, ou en cas d’inscriptions multiples, par l’association qui paie, du montant dû.  Le paiement d’un acompte ou d’un paiement ne comprend pas une inscription ou commande valide, sauf exception convenue expressément.

 

3.4. Après réception du paiement une confirmation écrite de l’inscription  ou de la commande est envoyé par mail à l’adresse indiqué par le membre.  Des changements d’adresse doivent être communiqué par écrit à l’asbl ou à la tierce personne indiquée par l’asbl.

 

3.5.Une facture « pour acquit » sera établie au nom du membre qui en aura fait la demande expresse au moment de la réservation.

 

3.6.Le programme et les horaires des Services commandées seront transmises lors de cette confirmation.

 

3.7. Une inscription ou  commande passée par un membre est nominative et ne peut faire l'objet d'un transfert en faveur d'une autre personne, membre ou pas.

 

3.8.En cas de pluralité de commandes (p.e. commande par une institution hospitalière), la liste nominative des personnes concernées sera communiquée de manière à pouvoir vérifier leur qualité de membre en ordre de cotisation.

 

Article 4. Disponibilités

 

4.1. En cas de Services disponibles pour un nombre limité de places, les réservations sont prises en considération  en fonction de la réception des paiements.  Il n’est pas tenu compte avec des réservations qui ne sont pas suivies d’un paiement.

 

4.2. En cas de litige, la date de paiement fera référence.

 

4.3.Toute réclamation en raison d'inexactitudes éventuelles ou prétendues de la confirmation de commande doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'ASBL dans la huitaine de la
confirmation.

 

 

Article 5.   Prix

 

5.1.  Le prix d’un Service peut être différent selon la qualité du membre.

Les prix sont fixés par le Conseil d'Administration et ne peuvent faire l'objet de négociations.

En cas de pluralité de commandes, le prix à payer est constitué par le cumul du prix dû en cas de commande individuelle multiplié par le nombre de commandes. Aucune réduction ne sera accordée en cas de pluralité de commande.

 

5.2. Au cas où, pendant la période comprise entre la confirmation de commande et le moment d'exécution, les prix augmenteraient par suite de modifications dans le cours des changes, augmentations des salaires ou par suite de toutes mesures généralement quelconques, prises par les autorités nationales ou étrangères, l'asbl sera en droit de porter cette augmentation en compte au membre pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation du prix originairement convenu de plus de 20%. Si l'augmentation devait être supérieure, le membre aurait la faculté de renoncer à sa commande et d’être remboursé de la somme déjà payé, sans pouvoir prétendre, cependant, à une quelconque indemnisation.

Dans l'hypothèse où, à titre strictement exceptionnel, un non membre serait autorisé à passer une commande pour un Service, le prix réclamé pourra faire l'objet d'une majoration allant jusqu'à 300 % des montants demandés à un membre en ordre de cotisation.

 

 

Article 6. Paiements

 

Toute commande fera l'objet d'un paiement électronique, par le biais du site, ou d'un virement papier.

Les paiements électroniques sont sécurisés par Ingenico BVBA. Les cartes de crédit et de débit sont acceptées.

 

Article 7. Défaut de paiement

 

7.1.Sauf exception, les prestations et services sont payables lors de la commande. Dans l'hypothèse où un paiement échelonné aurait été prévu, tout montant non payé à l'échéance portera de plein droit l'application d'intérêts à 8 % l'an.

 

7.2.En outre, tout montant échu qui ne serait point payé dans la quinzaine de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée sera augmenté de plein droit de 10 % avec un minimum de 50,00 € à titre d'indemnisation forfaitaire et irréductible pour couvrir les frais d'encaissements extrajudiciaires, sans préjudice des frais judiciaires et indemnités de
procédure.

 

 

Article 8. Annulation et remboursement

 

8.1. Tout membre a le droit d'annuler son inscription ou sa commande pour une activité scientifique que l’asbl organise elle-même par ces Services ou dont l’asbl organise, encourage ou soutient la participation, par l’intermédiaire de ces Services par écrit.  Il faut entendre par annulation : le désistement et/ou la non-présence quelle que soit la raison, sauf force majeure.

 

 L’annulation se fait dans les conditions suivantes :

 • Une inscription ou une commande peut être, à plus de 15 jours ouvrable avant le début de l’activité scientifique, être annulée sans justification, sans frais, sauf les frais administratifs à 3% du prix de l’inscription ou commande.  Dans ce cas, le montant déjà payé est remboursé, sauf les 3% de frais d’administration.  Pour cela les frais d’administration qui ont été payé à l’occasion du paiement électronique sont retenus  au remboursement ; si le paiement a été fait par un virement papier, 3% du montant est retenue au remboursement pour couvrir les frais d’administration.

 • Dans le cas d’une annulation d’une inscription ou commande entre 10 et 15 jours ouvrables avant le début de l’activité scientifique, 50% du montant payé est rembourse, après retenu des frais d’administration comme décrit ci-dessus.

 • Dans le cas d’une annulation ou commande à moins de 10 jours avant le début de l’activité scientifique, il n’y a pas de remboursement, sauf si c’est justifié par une raison médicale sérieuse ou un décès.  Dans le cas échéant le remboursement est limité à 50% du prix payé.

-  L'annulation d'une commande plus de 15 jours ouvrables avant le début de l’activité       scientifique, aucun remboursement n’est effectué, sauf pour une raison médicale sérieuse ou un décès.  Dans ce cas, le remboursement est limité à 50% du prix payé, après retenue de frais administratifs comme décrit ci-dessus.  Le Conseil d’Administration juge de manière souveraine si la raison indiquée donne droit à un remboursement.

 

8.2. Toute demande de remboursement sera présentée par écrit et adressée, le cas échéant accompagnée des causes de justification, au siège social de l'association avec copie par courrier électronique au secrétariat et le trésorier.

 

8.3.La non participation sans avertissement préalable à une activité ayant fait l'objet d'une
commande, n'ouvre pas le droit à un remboursement quelconque.

 

 

Article 9.    Suspension/Résolution

 

Le défaut de paiement des sommes venues à échéance permet à l'ASBL de suspendre de plein droit et sans mise en demeure, les commandes existantes.

 

 

 

 

 

 

Article 10.   Exonération – force majeure

 

10.1.L'ASBL ne peut être tenue responsable de toute modification ou annulation de dernière minute des programmes scientifique qu’elle organise par ces Services ou dont l’asbl organise, encourage et/ou soutient la participation par l’intermédiaire de ces Services, de l'absence d''un ou plusieurs orateurs ou de tout autre cas de force majeure, indépendant de sa volonté.

 

10.2. L'ASBL se réserve la faculté d'annuler certaines prestations et services en cas de participants en nombre insuffisant.  Il en va de même en cas de congé, grève, guerre, émeute, inondation, feu, gel, difficultés de transport, accident d'outillage, lock out ou tout autre cas qui empêche ou rend difficile l'exécution des obligations de l'ASBL, situations à considérer comme des cas de force majeure lui permettant de surseoir ou résilier le contrat.

 

10.3.En toute hypothèse, la résolution décidée dans l'une de ces hypothèses n'entraînera aucun droit à des dommages et intérêts dans le chef de l'acheteur; ce dernier ne pouvant que
prétendre au remboursement du prix payé lors de la commande.

 

 

 

Article 11.   Attestation de participation

 

Pour les membres qui ont participé à une activité médico-scientifique accréditée, leur dossier électronique à l’INAMI sera complété avec les renseignements nécessaires.

 

 

Article 12.  Données à caractère personnel

 

Les données à caractère personnel transmises à l'occasion d'une commande ou une inscription,  sont traitées en conformité avec la loi du 8 décembre 1992 concernant le traitement de données personnelles et ces décisions d’exécution.

 

 

Article  13  Droits intellectuels

 

Ni l’inscription/commande de, ni la participation à un Service, créent le droit pour le membre sur la reprise ou la diffusion du contenu de ce Service ou d’une activité scientifique que l’asbl organise elle-même ou dont l’asbl organise, encourage ou soutient la participation par l’intermédiaire de ces Services.

 

 

Article 14.  Sponsoring

 

Toute activité est susceptible de faire l'objet d'un sponsoring de la part d'un partenaire.

Les sommes versés à cette occasion feront l'objet d'une facture avec application de la TVA.

 

Article 15.  Absence de renonciation

 

Le fait de ne pas avoir exercé l'un des droits repris dans les présentes conditions générales ou de ne pas avoir exigé une stricte application d'une desdites obligations ou stipulations, ne
constituera pas une renonciation par l'ASBL à exiger ultérieurement l'application de ces stipulations ou obligations.

L'annulation éventuelle d'une des clauses des présentes conditions générales n'affecte en rien la validité des autres clauses.

Les autres stipulations restent d’application.

 

 

Article 16. Attribution de juridiction

Les litiges en relation directe ou indirecte avec l'interprétation et/ou l'exécution des présentes sont réglés par le droit belge.

En cas de contestation, les tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles sont seuls compétents.

Member Login