• ++32 2 518 18 18

BVP-SBP Algemene voorwaarden

BVP-SBP Algemene voorwaarden
Belgische Vereniging voor Pneumologie (BVP- SBP)
 
ARTIKEL 1 VOORAFGAANDE BEPALINGEN
1.1. De VZW: de vereniging zonder winstoogmerk BVP-SBP, met maatschappelijke zetel te
1050 Brussel, Eendrachtstraat 56, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen
onder het nummer 0477129835, opgericht op 11 april 2002.
1.2. Een “lid”: een natuurlijke persoon houder van het diploma van dokter in de geneeskunde
of houder van een diploma van master in de biologie, licentie/doctoraat in de farmacie,
licentie/doctoraat in de fysiotherapie of licentie/doctoraat in de lichamelijke opvoeding, nietmedische
doctor (PhD), en wiens aanvraag tot lidmaatschap van de VZW werd aanvaard.
1.3. Artikel 3 van de statuten van de VZW bepaalt de doelstellingen:
“Het doel van de vereniging omvat elke handeling die betrekking heeft op de
bestudering en de verspreiding van wetenschappelijke kennis (medische, paramedische,
farmaceutische, onderzoekkennis,...) die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
met het ademhalingsstelsel.
Haar doelstellingen zijn onder meer als volgt:
- Bevordering van fundamenteel en klinisch onderzoek op het vlak van de
pneumologie; verzameling, evaluatie en verspreiding van wetenschappelijke kennis
die verband houdt met hygiëne en ademhalingsaandoeningen;
- Aanmoediging en ondersteuning van continue opleiding op het vlak van de
pneumologie;
- Aanmoediging en organisatie van de onderlinge toenadering tussen artsen,
onderzoekers en, meer algemeen, alle wetenschappers die in de sector actief zijn;
- Op algemene wijze, ondersteuning en bevordering van de pneumologie als medisch
specialisme;
- Instandhouding en ontwikkeling van de relaties met de bevoegde openbare
overheden.”
De VZW levert, met het oog op het bereiken van de bovenstaande doelstellingen, diensten
waaronder het organiseren van wetenschappelijke activiteiten op het vlak van de
pneumologie, zoals vormingen, vergaderingen, meetings, congressen, enzoverder, evenals het
organiseren, bevorderen, aanmoedigen en/of ondersteunen van de deelname door een lid aan
door de VZW of door een derde georganiseerde wetenschappelijke activiteiten op het vlak
van de pneumologie (hierna: “de Diensten”).
ARTIKEL 2 TOEPASSINGSGEBIED EN AFWIJKINGEN
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten geleverd door de VZW
die, behoudens uitzondering, uitsluitend zijn voorbehouden voor de leden die voor het
lopende boekjaar hun bijdrage bij de BVP-SBP hebben betaald.
Enkel bij wijze van uitzondering kan de VZW aan een niet-lid de toestemming geven om
gebruik te maken van de Diensten. De beslissing daartoe valt onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de VZW na, in voorkomend geval, het niet-lid te
hebben gehoord. Tegen de weigering van de Raad van Bestuur kan niet in beroep worden
gegaan.
Als de Raad van Bestuur toestemming verleent, zijn de bepalingen van deze algemene
voorwaarden, die in beginsel voor leden gelden, integraal van toepassing.
Enkel wanneer deze algemene voorwaarden een andersluidende bepaling voor niet-leden
bevatten (zoals bijvoorbeeld artikel 6.3), dan geldt vanzelfsprekend deze andersluidende
bepaling.
2.2. Door het louter beroep doen op een Dienst aanvaardt elk lid, evenals elk niet-lid dat
daartoe de toestemming kreeg, automatisch deze algemene voorwaarden.
2.3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en tegenstelbaar aan de
VZW voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd zijn door de VZW, zelfs als ze
zouden voorkomen in documenten afkomstig van het lid of van vertegenwoordigers van de
VZW. In geval van dergelijke schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen afwijking blijven
echter alle andere punten van deze algemene voorwaarden waarvoor niet schriftelijk en
uitdrukkelijk een afwijking werd verleend onverminderd van toepassing.
ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, INSCHRIJVINGEN EN BESTELLINGEN
3.1. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, gelden aanbiedingen enkel bij wijze van inlichting.
Ze kunnen per brief worden meegedeeld of op de website worden weergegeven. Ze staan
open voor de leden die hun bijdrage hebben betaald, na invoering van hun persoonlijk
wachtwoord.
3.2. Een inschrijving of bestelling door een lid voor/van een Dienst kan dus de inschrijving of
bestelling inhouden voor/van een door de VZW georganiseerde wetenschappelijke activiteit
op het vlak van de pneumologie, evenals de inschrijving of bestelling voor/van een door een
derde georganiseerde wetenschappelijke activiteit op het vlak van de pneumologie waarvan de
VZW de deelname eraan organiseert, bevordert, aanmoedigt en/of ondersteunt.
Een inschrijving of een bestelling door een lid voor/van een Dienst wordt pas in overweging
genomen na instemming door het lid met de voorwaarden van de VZW (vakje aan te kruisen
bij reservatie).
3.3. Een inschrijving of bestelling wordt bevestigd en gevalideerd na betaling door het lid of
in geval van meerdere inschrijvingen, door de betalende instelling, van het verschuldigde
bedrag. De betaling van een voorschot of aanbetaling houdt geen geldige inschrijving of
bestelling in, behoudens uitdrukkelijk overeengekomen uitzondering.
3.4. Na ontvangst van de betaling wordt een schriftelijke bevestiging van de inschrijving of
bestelling verstuurd via e-mail naar het door het lid zelf daartoe opgegeven e-mailadres.
Adreswijzigingen dienen schriftelijk aan de VZW of aan een door haar aangewezen derde te
worden gemeld.
3.5. Een factuur ‘voor voldaan’ kan worden opgesteld op naam van het lid of desgevallend de
betalende instelling als die daar op het moment van de reservatie uitdrukkelijk om gevraagd
heeft.
3.6. Het programma en het tijdschema van de Dienst waarvoor werd ingeschreven of die werd
besteld, worden met de bevestiging meegestuurd.
3.7. Een inschrijving of bestelling geplaatst door een lid is op naam en kan niet worden
overgedragen ten gunste van een andere persoon, lid of niet-lid.
3.8. In geval van meerdere inschrijvingen of bestellingen tegelijk (door bijvoorbeeld een
(ziekenhuis)instelling) moet de namenlijst van de betrokken leden worden meegedeeld, zodat
kan worden gecontroleerd of hun ledenbijdrage werd betaald.
ARTIKEL 4 BESCHIKBAARHEID
4.1. Bij Diensten die enkel beschikbaar zijn voor een beperkt aantal plaatsen worden de
plaatsen gereserveerd op basis van de ontvangst van de betalingen. Er wordt geen rekening
gehouden met reservaties die niet gevolgd worden door een betaling.
4.2. In geval van betwisting geldt de betalingsdatum als criterium.
4.3. Elke klacht op grond van vermeende onjuistheden in de bevestiging van inschrijving of
bestelling voor/van een Dienst moet, op straffe van onontvankelijkheid, binnen acht dagen na
de bevestiging van de inschrijving of bestelling bij de VZW aankomen.
ARTIKEL 5 PRIJS
5.1. De prijs van een Dienst kan verschillen al naargelang de hoedanigheid van het lid.
De prijzen zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur en zijn niet voor onderhandeling
vatbaar.
In geval van inschrijving voor/bestelling van eenzelfde Dienst voor meerdere leden tegelijk is
de te betalen prijs gelijk aan het bedrag dat verschuldigd is voor een individuele
inschrijving/bestelling vermenigvuldigd met het aantal inschrijvingen/bestellingen. Er worden
geen groepskortingen toegekend.
5.2. In het geval dat, gedurende de periode tussen de inschrijving/bestelling en de bevestiging
van de inschrijving/bestelling, de prijzen zouden stijgen ten gevolge van wijzigingen van de
valutakoers of loonsverhogingen, ten gevolge van een door de organiserende derde
doorgevoerde prijsstijging of ten gevolge van om het even welke maatregel van algemene
aard getroffen door nationale of buitenlandse overheden, heeft de VZW het recht deze
verhoging door te rekenen aan het lid voor zover dit niet resulteert in een verhoging van meer
dan 20 % ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Als de stijging groter is,
heeft het lid de mogelijkheid om zijn inschrijving/bestelling te annuleren. In dat geval wordt
de desgevallend reeds betaalde prijs integraal terugbetaald aan het lid, zonder dat het lid
echter aanspraak kan maken op enige vorm van schadeloosstelling.
5.3. In de veronderstelling dat een niet-lid, bij wijze van strikte uitzondering, gemachtigd zou
zijn om zich in te schrijven voor een Dienst of om een Dienst te bestellen, kan een prijs
worden gevraagd die tot 300 % hoger ligt dan de prijs die aan de leden wordt gevraagd die in
orde zijn met hun bijdrage.
ARTIKEL 6 BETALING
Inschrijvingen worden elektronisch betaald, via de website, of via een papieren
overschrijving.
De elektronische betalingen worden beveiligd door Ingenico BVBA. Credit- en debetkaarten
worden aanvaard.
ARTIKEL 7 WANBETALING
7.1. Behoudens uitzonderingen moet de betaling gebeuren op het moment van de inschrijving
of bestelling. In de veronderstelling dat het zou worden toegestaan om een betaling gespreid
uit te voeren, zal op elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag van rechtswege een
jaarlijkse interest worden toegepast van 8 %.
7.2. Daarnaast zal elk verschuldigd bedrag dat niet binnen vijftien dagen na de aangetekende
verzending van een ingebrekestelling is betaald van rechtswege worden verhoogd met 10 %,
met een minimum van € 50,00 om de buitengerechtelijke inningskosten te dekken en dit
onverminderd de eventuele gerechts- en procedurekosten.
ARTIKEL 8 ANNULERING EN TERUGBETALING
8.1. Elk lid heeft het recht om zijn inschrijving of bestelling voor een bepaalde
wetenschappelijke activiteit die de VZW via haar Diensten zelf organiseert of waarvan de
VZW de deelname eraan via haar Diensten organiseert, bevordert, aanmoedigt en/of
ondersteunt schriftelijk te annuleren. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of
niet verschijnen om welke reden dan ook, behoudens overmacht.
Annuleren gebeurt onder de volgende voorwaarden:
- een inschrijving of bestelling kan op meer dan 15 werkdagen vóór het begin van de
wetenschappelijke activiteit worden geannuleerd zonder rechtvaardiging, noch kosten,
behoudens administratiekosten ten bedrage van 3 % van de prijs van de inschrijving. In dat
geval wordt de reeds betaalde prijs terugbetaald, behoudens dus de 3% administratiekosten.
Daartoe worden de administratiekosten die werden betaald bij de elektronische
overschrijving ingehouden bij de terugbetaling Als de betaling via een papieren
overschrijving werd uitgevoerd, wordt 3% van het betaalde bedrag bij de terugbetaling
ingehouden om de administratieve kosten te dekken;
- bij een annulering van een inschrijving of bestelling tussen 10 en 15 werkdagen vóór het
begin van de wetenschappelijke activiteit wordt 50 % van het betaalde bedrag terugbetaald,
na inhouding van de administratieve kosten, zoals hierboven uiteengezet;
- bij een annulering van een inschrijving of bestelling op minder dan 10 werkdagen vóór het
begin van de wetenschappelijke activiteit wordt geen enkele terugbetaling uitgevoerd, tenzij
ze gerechtvaardigd is door ernstige medische redenen of overlijden. In voorkomend geval is
de terugbetaling beperkt tot 50 % van de betaalde prijs, na inhouding van de administratieve
kosten zoals hierboven uiteengezet. De Raad van Bestuur oordeelt op soevereine wijze of de
ingeroepen redenen recht geven op een terugbetaling.
8.2. Vragen tot terugbetaling moeten schriftelijk, en in voorkomend geval vergezeld van de
rechtvaardigingsstukken, worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de VZW met
kopie via e-mail aan het secretariaat en de penningmeester.
8.3. Het zonder voorafgaande verwittiging niet bijwonen van een wetenschappelijke activiteit
geeft geen recht op terugbetaling.
ARTIKEL 9 OPSCHORTING/ONTBINDING
Bij niet-betaling van vervallen bedragen is de VZW gerechtigd om zonder ingebrekestelling de
bestaande inschrijvingen/bestellingen op te schorten.
ARTIKEL 10 VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID – OVERMACHT
10.1. De VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen of annuleringen op het
laatste ogenblik van wetenschappelijke activiteiten die zij via haar Diensten zelf organiseert
of waarvan de VZW de deelname eraan via haar Diensten organiseert, bevordert, aanmoedigt
en/of ondersteunt, noch voor de afwezigheid van een of meer sprekers, noch voor enig ander
geval van overmacht.
10.2. De VZW behoudt zich het recht voor Diensten te annuleren als er onvoldoende
deelnemers zijn of in geval van overmacht, zoals (maar niet beperkt tot) gevallen van verlof,
staking, oorlog, oproer, overstroming, brand, vorst, transportproblemen, machineongeval,
lock-out of enig ander geval dat het nakomen van de verplichtingen van de VZW verhindert
of bemoeilijkt.
10.3. In geen enkel geval brengt de annulering van de Dienst waartoe besloten wordt in een
van de in artikel 11.2 genoemde gevallen een recht op schadevergoeding mee in hoofde van
het lid; deze kan slechts aanspraak maken op de terugbetaling van het bij de inschrijving
betaalde bedrag.
ARTIKEL 11 BEWIJS VAN DEELNAME
Voor de leden die hebben deelgenomen aan een geaccrediteerde medisch-wetenschappelijke
activiteit wordt hun elektronisch dossier bij het RIZIV hiervoor aangevuld.
ARTIKEL 12 PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die bij een inschrijving of bestelling worden doorgegeven, worden
verwerkt in overeenstemming met de bepaling van de Wet van 8 december 1992 betreffende
de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten.
Ze worden als vertrouwelijk behandeld en worden in geen geval aan derden meegedeeld,
ongeacht of deze derde de sponsor of organisator van een activiteit of een ander lid betreft.
ARTIKEL 13 INTELLECTUELE RECHTEN
Noch de inschrijving/bestelling van, noch de deelname aan een Dienst, doen in hoofde van het
lid een recht ontstaan op de overname of verspreiding van de inhoud of vorm van de Dienst of
van de wetenschappelijke activiteit die de VZW via haar Diensten zelf organiseert of waarvan
de VZW de deelname eraan via haar Diensten organiseert, bevordert, aanmoedigt en/of
ondersteunt.
ARTIKEL 14 SPONSORING
Iedere activiteit kan worden gesponsord door een partner. Voor de daartoe betaalde bedragen
wordt een factuur opgesteld met toepassing van de BTW.
ARTIKEL 15 AFWEZIGHEID VAN VERZAKING
Noch het feit dat de VZW een van de rechten die in deze algemene voorwaarden zijn
opgenomen niet heeft uitgeoefend, noch het feit dat de VZW geen strikte toepassing van een
in de algemene voorwaarden vermeld(e) verplichting of beding heeft geëist, vormt een
verzaking in hoofde van de VZW om nadien de toepassing van deze rechten, verplichtingen,
bedingen of voorwaarden te eisen.
De eventuele nietigverklaring, ongeldigheid of schrapping van één of meerdere bepalingen
van deze algemene voorwaarden, doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden. Deze overige bepalingen blijven dan onverminderd van
toepassing.
ARTIKEL 16 BEVOEGDHEIDSBEDING
Iedere rechtstreekse en onrechtstreekse betwisting aangaande de interpretatie en/of de
uitvoering van deze algemene voorwaarden wordt geregeld door het Belgisch recht.
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.